Δημιουργία ενιαίου φορέα για τη Διά Βίου Μάθηση

«Τάξη» σε αρμοδιότητες που ήταν κατακερματισμένες σε διάφορους φορείς, καλύτερη διαχείριση πόρων και κονδυλίων και καθιέρωση του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο για τη Διά Βίου Μάθηση που συζητήθηκε κατά τη διάρκεια του χθεσινού υπουργικού συμβουλίου.Το υπ. Παιδείας

Υπό την «ομπρέλα» του υπουργείου Παιδείας συγκεντρώνονται πλέον οι δραστηριότητες που αφορούν στη χάραξη της Διά Βίου Μάθησης, με απώτερο σκοπό την αποφυγή φαινομένων αλληλεπικάλυψης αλλά και την επαρκέστερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.

Για παράδειγμα, η συμμετοχή τοπικών επαγγελματικών επιμελητηρίων και συνεταιρισμών στις συμβουλευτικές επιτροπές θεωρείται ότι θα συνεισφέρει ουσιωδέστερα στον σχεδιασμό των προγραμμάτων αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, αφουγκραζόμενο τις πραγματικές ανάγκες των κατά τόπους αγορών.

Στην ίδια λογική εντάσσεται και η αποκέντρωση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης, οι εκπαιδευτικές δράσεις της οποίας μέχρι σήμερα προκηρύσσονταν από τη Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Αλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας. Επιπλέον, πιστοποίηση θα λαμβάνουν όλες οι ειδικότητες, και όχι μόνον εκείνες της ΤΠΕ (Τεχνολογίας της Πληροφορίας και Επικοινωνίας). Σε επίπεδο δήμων και με δυνατότητα πιστοποίησης αποκεντρώνεται η Γενική Εκπαίδευση Ενηλίκων, φιλοδοξώντας να προσελκύσει περισσότερους ενήλικες και ιδιαίτερα τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στις δράσεις εκπαίδευσης.

Καινούργιος θεσμός

Περαιτέρω, το νομοσχέδιο για τη Διά Βίου Μάθηση θα περιλαμβάνει ένα θεσμό καινούργιο για τα ελληνικά δεδομένα. Πρόκειται για το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων που θα είναι συμβατό με το αντίστοιχο ευρωπαϊκό, καθώς το τελευταίο θα τεθεί σε εφαρμογή από το 2012 στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων θα περιλαμβάνονται όλα τα πτυχία, διπλώματα και τίτλοι σπουδών που απαιτούνται για την άσκηση ενός επαγγέλματος ή μιας ειδικότητας ή μιας εξειδίκευσης.