Ιστορία Η Σπάρτη και η Αθήνα
Η Σπάρτη και η Αθήνα είχαν την αξίωση να κυριαρχήσουν στις άλλες πόλεις χωρίς να τους επιτρεψουν να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως απαιτεί η εθνική ενότητα. Οι Ρωμαίοι, όπως αναφέραμε ήδη, δεν...
Ιστορία Έλληνες - Ρωμαίοι
Λίγα χρόνια μετά τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος επιχειρεί μια πρώτη συνολική θεώρηση της ελληνικής ιστορίας από τον αρχαίο κόσμο μέχρι την εποχή του. Ξεκινά το...
Τοπικά Παράδεισος η Ελλάδα για ένα βοτανολόγο
Αφησε τα πάντα στην πατρίδα της, την Ουαλία και τα τελευταία 8 χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και ζει σε ένα μικρό αγροτόσπιτο στην περιοχή του Μαράθου μέσα στην φύση σε μια πανέμορφη...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


2.1. Απευθείας ανάθεση
Α) Με απευθείας ανάθεση ή διαδικασία υέσω διαπρανυάτευσης υέγρι του ποσού των 15.000 ευρώ, συυπεριλαυβανουένου του Φ.Π.Α., με απόφαση του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας ή Προέδρου Συνδέσμου ή Ν.Π.Δ.Δ..
Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης ή απευθείας ανάθεση, καλείται η διαδικασία εκείνη κατά την οποία ο Ο.Τ.Α. διαπραγματεύεται τους όρους της σύμβασης υε έναν ή περισσότερους προυηθευτές της επιλονής του.
Η ανάθεση γίνεται με απόφαση του Δημάρχου ή του Προέδρου της Κοινότητας ή του Προέδρου του Συνδέσμου ή του δημοτικού και κοινοτικού νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου και Ιδρύματος, εφόσον n ετήσια συνολική δαπάνη της προυήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ υε Φ.ΠΑ. κατά κωδικό αριθμό είδους του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών και υπό την προϋπόθεση ότι αθροιζόμενη με άλλα όμοια ή ομοειδή αγαθά δεν υπερβαίνει σε ετήσια βάση το ποσό αυτό.
Η απόφαση του Δημάρχου λαμβάνεται έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, χωρίς να προηγείται απόφαση οποιουδήποτε συλλογικού οργάνου και δεν αποστέλλεται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας για έλεγχο  ομιμότητας. (Παρ. 4 της αριθμ. 55278/53/22-11-1993 εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών και παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006.)


Β) Με απευθείας ανάθεση ή διαδικασία υέσω διαπρανυάτευσης, ανεξαρτήτως ποσού, με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής Επιτροπής σε ορισμένες περιπτώσεις.
Μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ανατεθεί απευθείας η προμήθεια ειδών με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από το ποσό της προμήθειας. Στην απόφαση αναφέρεται και ο προμηθευτής, αφού προηγούμενα υπάρξει γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Εάν η δαπάνη της προμήθειας είναι ίση ή μεγαλύτερη του ποσού των 206.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., η απόφαση ή τα κυριότερα σημεία της διαβιβάζονται στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εφόσον ζητηθούν από την Επιτροπή.
Ειδικότερα, όταν η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας υπερβαίνει το ποσό των 45.000 ευρώ, με Φ.Π.Α. και επιλέγεται η εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης ή η διαδικασία των διαπραγματεύσεων, με ή χωρίς δημοσίευση της προκήρυξης του διαγωνισμού, πρέπει προηγούμενα να έχει διενεργηθεί ανοικτός ή κλειστός διαγωνισμός, κατά τον οποίον:
α) έχουν υποβληθεί μη κανονικές προσφορές, με την προϋπόθεση ότι κλήθηκαν για διαπραγμάτευση όσοι υπέβαλλαν προσφορές και αξιολογήθηκαν κατά τον αρχικό διαγωνισμό και εφόσον οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς,
β) δεν υποβλήθηκαν προσφορές (άγονος διαγωνισμός) ή όταν αυτές δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές και με την προϋπόθεση ότι οι αρχικοί όροι της διακήρυξης δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς και διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, μπορεί να επιλεγεί η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, ανεξάρτητα από τη δαπάνη της προμήθειας, όταν:
α) τα είδη κατασκευάζονται για ερευνητικούς και πειραματικούς σκοπούς,
β) για τεχνικούς και καλλιτεχνικούς λόγους ή όταν για λόγους προστασίας δικαιωμάτων αποκλειστικότητας, μπορούν τα είδη να κατασκευαστούν μόνο από ορισμένο προμηθευτή,
γ) με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου στα πλαίσια ερευνητικών κατασκευών κριθεί σκόπιμο, ότι τα είδη που παράγονται σε πειραματικό στάδιο, πρέπει να χρησιμοποιηθούν από τις συμμετέχουσες στην πειραματική κατασκευή επιχειρήσεις,
δ) με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής όταν υπάρχουν επείγοντες λόγοι, που οφείλονται σε απρόβλεπτες καταστάσεις και καθιστούν αδύνατη την τήρηση της προθεσμίας του διαγωνισμού,
ε) αφορούν συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμηθευτή, εφόσον η αλλαγή του θα υποχρέωνε τον Ο.Τ.Α. να προμηθευτεί είδη με διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά, που θα ήταν ασυμβίβαστα ή θα προκαλούσαν τεχνικές δυσλειτουργίες ή οικονομικές επιβαρύνσεις στη λειτουργία ή συντήρηση τους,
στ) η προμήθεια ανατίθεται σε σωφρονιστικά ιδρύματα, ιδρύματα νεότητας, εκπαιδευτικά, ερευνητικά ή παρόμοια ιδρύματα για ερευνητικούς, πειραματικούς, μελετητικούς ή αναπτυξιακούς σκοπούς.
Στις διαπραγματεύσεις οι Ο.Τ.Α. οφείλουν να προσκαλέσουν τουλάχιστον τρεις (3) προμηθευτές.


Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Online χρήστες

Έχουμε 42 επισκέπτες σε σύνδεση

Στατιστικά

Επισκέπτες: 129507

US ZIP Codes


Χάρτης 100 τελευταίων επισκεπτών

Συνδικάτο

Ροή Ειδήσεων

THE PALACE OF NESTOR AT PYLOS

by Ioannis Georganas

Citation: Georganas, I. (2000): "The Palace of Nestor at Pylos" Mediterranean Archaeology Resources

ABOUT THE SITE

It was in May 1952 that C.W. Blegen brought to light the remains of a Mycenaean palace at Ano Englianos, Pylos. Ano Englianos is a ridge-like acropolis running from northeast to southwest, with a maximum length of 170m and a width of 90m at its broadest. The hill rises from the surrounding ground in steep scraps and is some 9km to the nearest point of the Navarino Bay (Blegen and Rawson 1966:30-31).

Δημοσκοπήσεις

Τι θα θέλατε περισσότερο από τον Δήμο

Αποτελέσματα

Καιρός Χώρα Μεσσηνίας


Created and Supported site by techelp.gr