Νέα Νομοσχέδιο - Καλλικράτης
1.    Αποτελεί κοινή συνείδηση όλων των Ελλήνων πολιτών ότι είναι όσο ποτέ άλλοτε επιτακτική η ριζική, δομική αλλαγή του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το κράτος, η διοίκηση και η αυτοδιοίκηση στη...
Ιστορία Η Σπάρτη και η Αθήνα
Η Σπάρτη και η Αθήνα είχαν την αξίωση να κυριαρχήσουν στις άλλες πόλεις χωρίς να τους επιτρεψουν να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως απαιτεί η εθνική ενότητα. Οι Ρωμαίοι, όπως αναφέραμε ήδη, δεν...
Ιστορία Έλληνες - Ρωμαίοι
Λίγα χρόνια μετά τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος επιχειρεί μια πρώτη συνολική θεώρηση της ελληνικής ιστορίας από τον αρχαίο κόσμο μέχρι την εποχή του. Ξεκινά το...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


2.3.    Ανοικτός διαγωνισμός
Εφόσον η αξία της παροχής υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 11.738,81 ευρώ για τους δήμους Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, των 8.804,11 ευρώ για τους υπόλοιπους δήμους και των 4.402,05 ευρώ για τις κοινότητες, τους συνδέσμους και τα δημοτικά και κοινοτικά νομικά πρόσωπα και ιδρύματα, τότε η διενέργεια ανοικτού τακτικού διαγωνισμού αποτελεί τη μόνη σύννομη διαδικασία.
Οι δημοπρασίες για την εκτέλεση εργασιών και μεταφορών, διενεργούνται μετά από διακήρυξη, η οποία εκδίδεται από το Δήμαρχο ή Πρόεδρο της Κοινότητας, με βάση όρους που καθορίζονται με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου.
Περίληψη της διακήρυξης του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας υποχρεωτικά τοιχοκολλείται στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού ή Κοινοτικού καταστήματος και δημοσιεύεται μια φορά.(Διευκρινίζεται ότι η περίληψη της διακήρυξης που αφορά παροχή υπηρεσίας, δεν αποστέλλεται για δημοσίευση στο Τεύχος Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Α720-3-2007) επήλθαν σημαντικές αλλαγές στις καταχωρήσεις των περιλήψεων των διακηρύξεων και προκηρύξεων διαγωνισμών στον τοπικό και νομαρχιακό τύπο, καθώς αυξήθηκε ο αριθμός των εφημερίδων στις οποίες πρέπει αυτές να καταχωρίζονται).
Α. Για τους Ο.Τ.Α. που εδρεύουν εκτός των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης ως εξής:
-    Όταν η αξία της υπηρεσίας ανέρχεται μέχρι το ποσό των 58.694,06 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. και διενεργείται διαγωνισμός, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και σε μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
-    Όταν η αξία της υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 και μέχρι 176.082,17 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού, σε μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού και σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα γενικών ειδήσεων μεγάλης κυκλοφορίας που εκδίδεται στην Αττική ή Θεσσαλονίκη (ή σε μια εφημερίδα δημοπρασιών ή οικονομική).
-    Όταν η αξία της υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 176.082,17 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού, σε μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού, σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα γενικών ειδήσεων μεγάλης κυκλοφορίας που εκδίδεται στην Αττική ή Θεσσαλονίκη και σε μια (1) εφημερίδα δημοπρασιών (ή οικονομική).
-    Όταν η αξία της υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να δημοσιευτεί και στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β. Για Ο.Τ.Α. που εδρεύουν στους νουούς Αττικής και Θεσσαλονίκης ως εξής:
-    Όταν η αξία της υπηρεσίας ανέρχεται μέχρι το ποσό των 58.694,06 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. και διενεργείται διαγωνισμός, σε μια (1) ημερήσια τοπική, μια (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του δήμου ή νομού (όχι πανελλήνιας κυκλοφορίας) και σε μια (1) ημερήσια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων που εκδίδεται στην Αττική ή Θεσσαλονίκη.
-    Όταν η αξία της υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 58.694,06 και μέχρι 176.082,17 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., σε μια (1) ημερήσια τοπική, μια (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του δήμου ή νομού (όχι πανελλήνιας κυκλοφορίας), μια (1) ημερήσια εφημερίδα μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων που εκδίδεται στην Αττική ή Θεσσαλονίκη και σε μια (1) εφημερίδα δημοπρασιών ή οικονομική.
-    Όταν η αξία της υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 176.082,17 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., σε μια (1) ημερήσια τοπική, μια (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα του δήμου ή νομού (όχι πανελλήνιας κυκλοφορίας), δυο (2) ημερήσιες εφημερίδες μεγάλης κυκλοφορίας γενικών ειδήσεων που εκδίδονται στην Αττική ή Θεσσαλονίκη και σε μια (1) εφημερίδα δημοπρασιών (ή οικονομική).
-    Όταν η αξία της υπηρεσίας υπερβαίνει το ποσό των 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., επιπλέον των ανωτέρω, πρέπει να δημοσιευτεί και στην επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης του Δημάρχου ή Προέδρου της Κοινότητας και της τυχόν επαναληπτικής, καθώς και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας καταβάλλονται από τον Ο.Τ.Α.. Όμως, τα ποσά αυτά θα παρακρατούνται από την αμοιβή του παρόχου της υπηρεσίας κατά την πρώτη πληρωμή του.(Παρ. 5 του άρθρου 6 του Ν. 3548/2007).
Η δημοπρασία διεξάγεται μετά δέκα (10) τουλάχιστον ημέρες από την τελευταία δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης ή και πέντε (5) ημέρες με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου, εφόσον πρόκειται για επείγουσα και μικρή σχετικά δαπάνη.
Όταν η αξία της παροχής υπηρεσίας είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του διαγωνισμού πρέπει να προηγηθούν πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραπάνω προθεσμία μπορεί να περιοριστεί κατά επτά (7) ημέρες.(Παρ. 5 του άρθρου 32 του Π.Δ. 60/2007).
Επιπλέον, εφόσον όλη η μελέτη και τα έγγραφα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου ή της Κοινότητας και παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ' αυτά, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να περιοριστεί κατά πέντε (5) ημέρες.(Παρ. 6 του άρθρου 32 του Π.Δ. 60/2007)
Επομένως, αν αξιοποιηθεί η τεχνολογία, μπορεί να περιοριστεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και τη διενέργεια αυτού σε σαράντα (40) ημέρες.(Με την αριθμ. Δ17γ/09/9/ΦΝ 417/18-1-2006 εγκύκλιο του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και την αριθμ.Π1/1105/2-3-2006 εγκύκλιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, συνιστάται η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων και συνακόλουθα της σύντμησης των ημερομηνιών).
Οι διαγωνισμοί για την ανάδειξη παροχών υπηρεσιών προς τους Ο.Τ.Α. διεξάγονται με σφραγισμένες προσφορές:
α) με ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό στο τιμολόγιο της μελέτης, κατά το οποίο ανάδοχος ανακηρύσσεται ο συμμετέχων που προσέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης και άρα τη χαμηλότερη τιμή, είτε
β) με τη συμπλήρωση τιμολογίου από τους διαγωνιζόμενους, αναλυτικού ή συνοπτικού, το οποίο συντάσσεται από τον Ο.Τ.Α.. Κατά το σύστημα αυτό, η υπηρεσία ανατίθεται σε συμμετέχοντα, ο οποίος προσέφερε τη συμφερότερη από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά.
3. Μελέτες - εγγυήσεις
Δεν συντάσσονται μελέτες:
α) για εργασίες και μεταφορές αξίας μέχρι 2.934,70 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.. β) ανεξάρτητα από την δαπάνη αυτών για εργασίες επισκευής μηχανημάτων, καθαρισμού δρόμων, υπονόμων και αρδευτικών καναλιών και αποκομιδής απορριμμάτων.
Οι μελέτες παροχής υπηρεσιών, η εκτέλεση των οποίων δεν απαιτεί τεχνική γνώση και εμπειρία, μπορεί να συντάσσονται από υπάλληλο που διαχειρίζεται την πίστωση (οιονδήποτε διοικητικό υπάλληλο) και να θεωρούνται από τον προϊστάμενο του αντίστοιχου γραφείου, τμήματος ή διεύθυνσης, ανάλογα με τη διοικητική διάρθρωση του Ο.Τ.Α..
Για όσες από τις παραπάνω υπηρεσίες, η δαπάνη δεν υπερβαίνει το κάθε φορά ισχύον χρηματικό όριο μέχρι το οποίο επιτρέπεται η απευθείας ανάθεση, μπορούν να ανατίθενται απευθείας χωρίς να απαιτείται μελέτη. Στην περίπτωση αυτή η παροχή της υπηρεσίας ανατίθεται απευθείας, χωρίς την υποχρέωση σύνταξης μελέτης, με βάση την προϋπολογιζόμενη δαπάνη, την περιγραφή της υπηρεσίας και τυχόν άλλα στοιχεία που επιθυμεί ο Ο.Τ.Α.. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται στην σχετική απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συμβουλίου και υποκαθιστούν τη μελέτη. (Παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007).

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Online χρήστες

Έχουμε 71 επισκέπτες σε σύνδεση

Στατιστικά

Επισκέπτες: 132970

US ZIP Codes


Χάρτης 100 τελευταίων επισκεπτών

Συνδικάτο

Ροή Ειδήσεων

Οι Μανιάτες κατηγορήθηκαν ως τρωγλοδύτες και όμως από τον 13ο αιώνα
έχτιζαν εκκλησιές σαν τον Αγιο Ιωάννη στα Κέρια της Μέσα Μάνης.

Η τουρκοκρατία στο Μοριά άρχισε το 1460, όταν ο Μωάμεθ ο Β’ ο πολιορκητής κατέβηκε στην Πελοπόννησο με το στρατό του, για να αναγκάσει τους δύο αδελφούς Παλαιολόγους, το Δημήτριο και το Θωμά, να πληρώσουν το συμφωνημένο φόρο υποτέλειας.

Δημοσκοπήσεις

Τι θα θέλατε περισσότερο από τον Δήμο

Αποτελέσματα

Καιρός Χώρα Μεσσηνίας


Created and Supported site by techelp.gr