Ιστορία Η Σπάρτη και η Αθήνα
Η Σπάρτη και η Αθήνα είχαν την αξίωση να κυριαρχήσουν στις άλλες πόλεις χωρίς να τους επιτρεψουν να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως απαιτεί η εθνική ενότητα. Οι Ρωμαίοι, όπως αναφέραμε ήδη, δεν...
Ιστορία Έλληνες - Ρωμαίοι
Λίγα χρόνια μετά τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος επιχειρεί μια πρώτη συνολική θεώρηση της ελληνικής ιστορίας από τον αρχαίο κόσμο μέχρι την εποχή του. Ξεκινά το...
Τοπικά Παράδεισος η Ελλάδα για ένα βοτανολόγο
Αφησε τα πάντα στην πατρίδα της, την Ουαλία και τα τελευταία 8 χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και ζει σε ένα μικρό αγροτόσπιτο στην περιοχή του Μαράθου μέσα στην φύση σε μια πανέμορφη...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


10. Σύμβαση
Δημόσια σύμβαση θεωρείται η σύμβαση από επαχθή αιτία, η οποία συνάπτεται γραπτώς μεταξύ ενός ή περισσοτέρων οικονομικών φορέων και ενός ή περισσοτέρων Ο.Τ.Α. και έχει ως αντικείμενο την προμήθεια προϊόντων, την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών, ενώ δημόσια σύμβαση προμήθειας είναι αυτή που έχει ως αντικείμενο την αγορά, τη χρηματοδοτική μίσθωση, τη μίσθωση ή τη μίσθωση-πώληση προϊόντων με ή χωρίς δικαίωμα αγοράς.
Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης ο Ο.Τ.Α. καταρτίζει τη σχετική σύμβαση, η οποία προσυπογράφεται από το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή του Νομικού Προσώπου και τον προμηθευτή.
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση δεν μπορεί να περιέχει όρους που είναι αντίθετοι με τους όρους της διακήρυξης.
Η σύμβαση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
α) τον τόπο και χρόνο υπογραφής της σύμβασης,
β) τα συμβαλλόμενα μέρη,
γ) τα είδη της προμήθειας, την ποσότητα (Σύμβαση που δεν αναφέρει τις ποσότητες των προς προμήθεια υλικών πάσχει ακυρότητας. Σχετική είναι η αριθμ. 72/2005 πράξη του 4ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου.) αυτών και την τιμή,
δ) τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των υλικών,
ε) τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών,
στ) τις προβλεπόμενες εγγυήσεις και ρήτρες,
ζ) τον τρόπο επίλυσης ενδεχόμενων διαφορών,
η) τον τρόπο πληρωμής και ενδεχόμενης αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται τέτοια δυνατότητα,
θ) τις διατάξεις εκτέλεσης της προμήθειας,
ι) την παραλαβή των υλικών.
Η σύμβαση καταρτίζεται με βάση τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Συντάσσεται σε τέσσερα (4) αντίτυπα (ένα ο προμηθευτής και τρία ο Ο.Τ.Α.) και πρωτοκολλείται την ίδια ημέρα στο πρωτόκολλο του Ο.Τ.Α..
Η κατάρτιση σύμβασης είναι απαραίτητη ως δικαιολογητικό, που επισυνάπτεται στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής, εφόσον η δαπάνη της προμήθειας που εκτελείται χωρίς διαγωνισμό, υπερβαίνει το ποσό των 586,94 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. για τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα που συστήνονται από αυτούς και των 293,47 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. για τις Κοινότητες και τα νομικά πρόσωπα που συστήνονται από αυτές. Όταν η αξία δεν υπερβαίνει τα ανωτέρω χρηματικά όρια η κατάρτιση της σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική, εκτός και αν η εξόφληση της δαπάνης ή η παράδοση της προμήθειας των ειδών συμφωνήθηκε με προθεσμιακό διακανονισμό ή το είδος των υλικών πρέπει να έχει απαραίτητες προδιαγραφές. (Αριθμ. 113/27-1-1986 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 81/Β71986). )
Το κείμενο της σύμβασης υπερισχύει της προσφοράς του αναδόχου, της διακήρυξης και της απόφασης κατακύρωσης. Όμως, πρέπει πάντα να εναρμονίζεται με τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης, χωρίς να τους τροποποιεί, αλλά να τους εξειδικεύει και αναλύει. (Αριθμ. 51/1998 πράξη του 4ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου). Επίσης, τα είδη που αναφέρονται στη σύμβαση πρέπει να είναι αυτά που προσφέρθηκαν, αξιολογήθηκαν και προτιμήθηκαν από το φορέα, στην ποιότητα, ποσότητα, συσκευασία και τιμή που αποφασίσθηκε με την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Διαφοροποίηση των ειδών και των τιμών αποτελεί παράβαση των όρων της διακήρυξης, η οποία ως κανονιστική πράξη δεσμεύει τους φορείς.
Η σύμβαση υπογράφεται αφενός από τον προμηθευτή στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η προμήθεια και αφετέρου από το αρμόδιο κατά περίπτωση όργανο, που εκπροσωπεί τον κάθε φορέα, σύμφωνα με ειδικές διατάξεις νόμου ή με το καταστατικό του. Εφόσον η σχετική αρμοδιότητα έχει μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο, τότε υπογράφεται από αυτό, στο οποίο έχει μεταβιβαστεί η συγκεκριμένη αρμοδιότητα.
Στους Δήμους, το όργανο αυτό είναι ο Δήμαρχος, ο οποίος σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παρ. 1 άρθρου 86 του Ν. 3463/2006, υπογράφει τις συμβάσεις που συνάπτει ο Δήμος, ενώ στις Κοινότητες ο Πρόεδρος, σύμφωνα με την περίπτωση θ' της παρ. 1 του άρθρου 106 του Ν. 3463/2006.
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιηθεί όταν αυτό προβλέπεται στην αρχικά καταρτισθείσα σύμβαση ή όταν συμφωνήσουν για αυτό και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, έπειτα από γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης.
Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέσθηκε όταν:
α) ολοκληρώθηκε η παράδοση της ποσότητας των υλικών,
β) έγινε οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υλικών,
γ) καταβλήθηκε όλο το ποσό της σύμβασης,
δ) εκπληρώθηκαν οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση και από τα δύο μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις.
Οι συμβάσεις δεν υπόκεινται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Online χρήστες

Έχουμε 42 επισκέπτες σε σύνδεση

Στατιστικά

Επισκέπτες: 129507

US ZIP Codes


Χάρτης 100 τελευταίων επισκεπτών

Συνδικάτο

Ροή Ειδήσεων

αλφαβητα
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΑΣ

Η διαδοχή των γραμμάτων στην πλήρη εκφώνηση τους δεν είναι καθόλου τυχαία αλλά πίσω από αυτήν υπολανθάνει μία πλήρης γραμματική, συντακτική και νοηματική συνέχεια, ανωτέρας συλλήψεως.

Δημοσκοπήσεις

Τι θα θέλατε περισσότερο από τον Δήμο

Αποτελέσματα

Καιρός Χώρα Μεσσηνίας


Created and Supported site by techelp.gr