Ιστορία Η Σπάρτη και η Αθήνα
Η Σπάρτη και η Αθήνα είχαν την αξίωση να κυριαρχήσουν στις άλλες πόλεις χωρίς να τους επιτρεψουν να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως απαιτεί η εθνική ενότητα. Οι Ρωμαίοι, όπως αναφέραμε ήδη, δεν...
Ιστορία Έλληνες - Ρωμαίοι
Λίγα χρόνια μετά τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος επιχειρεί μια πρώτη συνολική θεώρηση της ελληνικής ιστορίας από τον αρχαίο κόσμο μέχρι την εποχή του. Ξεκινά το...
Τοπικά Παράδεισος η Ελλάδα για ένα βοτανολόγο
Αφησε τα πάντα στην πατρίδα της, την Ουαλία και τα τελευταία 8 χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και ζει σε ένα μικρό αγροτόσπιτο στην περιοχή του Μαράθου μέσα στην φύση σε μια πανέμορφη...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


8. Επιτροπές
Οι επιτροπές προμηθειών απαρτίζονται αποκλειστικά από υπαλλήλους. Δεν υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης μέλους των επιτροπών αυτών με δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο.
Αποτελούνται απαραίτητα από τρία (3) τακτικά και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Εφόσον υπάρχει αντικειμενική αδυναμία συγκρότησης των επιτροπών ή αν από τη φύση της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας που δεν διαθέτουν οι Ο.Τ.Α., πρέπει να απευθύνονται σε γειτονικούς Δήμους (Παρ. 9 της αριθμ. 55278/53/22-11-1993 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.) ή στην οικεία Περιφέρεια.
8.1.    Επιτροπή διενέρνειας διανωνισυών ποουηθειών
Τους διαγωνισμούς προμηθειών διεξαγάγει η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, η οποία αποτελείται από τρεις (3) δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους και τρεις (3) αναπληρωματικούς.
Η σύσταση της προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. και συγκροτείται για ένα χρόνο με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τα μέλη αυτής.
Η επιτροπή διενεργεί όλους τους διαγωνισμούς (πρόχειρων, ανοικτών, κλειστών) προμηθειών.
8.2.    Επιτροπή αξιολόνησης των αποτελεσυάτων διανωνισμών
Η σύσταση της προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 46 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.. Αποτελείται από τρεις (3) δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους και τρεις (3) αναπληρωματικούς. Αν από τη φύση της προμήθειας απαιτούνται υπάλληλοι ορισμένης ειδικότητας και τέτοιοι δεν υπηρετούν στον Ο.Τ.Α., αυτοί υποδεικνύονται από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας από τους υπαλλήλους του δημόσιου τομέα. Και στην περίπτωση αυτή, η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ανεξάρτητα αν πρόκειται για υπαλλήλους του ίδιου ή άλλου φορέα.
Για τη διενέργεια προμηθειών, που λόγω της φύσης τους, απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις κατά το στάδιο της αξιολόγησης, πρέπει η επιτροπή αξιολόγησης να απαρτίζεται τουλάχιστον από ένα μέλος αντίστοιχης με την προμήθεια ειδικότητας.
Η επιτροπή αξιολόγησης συγκροτείται για ένα χρόνο με απόφαση του Δημοτικού ή Κοινοτικού ή Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ορίζει και τα μέλη αυτής.
Έργο της επιτροπής είναι να γνωμοδοτεί προς τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό Συμβούλιο για κάθε ζήτημα που έχει σχέση με την εκτέλεση των προμηθειών και να αξιολογεί τις προσφορές. Επίσης, εισηγείται προς το Δήμαρχο ή τον Πρόεδρο της Κοινότητας ή του Νομικού Προσώπου στις περιπτώσεις εκτέλεσης των προμηθειών με απευθείας ανάθεση ή μετά από πρόχειρο διαγωνισμό.
Αποτελεί τη σημαντικότερη επιτροπή, αφού παρακολουθεί την εκτέλεση της προμήθειας και γνωμοδοτεί για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης.
8.3.    Επιτροπή παραλαβής προμηθειών
Η σύσταση της προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.
Η επιτροπή παραλαβής συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού ή του Κοινοτικού Συμβουλίου και αποτελείται από τρεις (3) δημοτικούς ή κοινοτικούς υπαλλήλους. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο πρόεδρος της επιτροπής. Αν η προμήθεια απαιτεί ειδικές γνώσεις, ένα (1) τουλάχιστον μέλος αυτής πρέπει να έχει αντίστοιχη ειδικότητα.
Η επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, για κάθε προμήθεια ξεχωριστά. Επειδή οι προμήθειες των Ο.Τ.Α. είναι πολυάριθμες και αρκετές γίνονται με απευθείας ανάθεση, λόγω της μικρής τους δαπάνης, κρίνεται ότι η συγκεκριμένη διάταξη του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. δημιουργεί πολλά προβλήματα.
9. Αξιολόγηση προσφορών ανάδειξη αναδόγου
Η διαδικασία που ακολουθείται για την αξιολόγηση των προσφορών είναι συνάρτηση του κριτηρίου κατακύρωσης. Όταν επιλέγεται ο προμηθευτής που θα προσφέρει τη χαιιηλότερη τιιιη, λαμβάνονται υπόψη κυρίως τα εξής:
α) Η συμφωνία της προσφοράς με τις τεχνικές προδιαγραφές,
β) ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε κατά το διαγωνισμό,
γ) η τιμή που προσφέρθηκε σε σχέση με προηγούμενες τιμές σε διαγωνισμούς, καθώς και αυτή για όμοιο ή παραπλήσιο υλικό.
Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται αποκλειστικά στον προμηθευτή που προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι η προσφορά του είναι σύμφωνη με τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης.
Ισότιμες προσφορές είναι αυτές που περιέχουν την ίδια ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης.
Όταν κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η συικρερότερη προσφορά, για την κατακύρωση του διαγωνισμού λαμβάνονται υπόψη και άλλα κριτήρια, εκτός από την τιμή, όπως ο χρόνος παράδοσης του υλικού, η ποιότητα του, η τεχνική αξία και η αποδοτικότητα του, οι όροι πληρωμής, το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, εάν πρόκειται για εξοπλισμό ή μηχάνημα, η εγγύηση καλής λειτουργίας, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση και η τεχνική βοήθεια, η τυχόν ομοιογένεια του υλικού με άλλα που έχει στην κυριότητα του ο Ο.Τ.Α., τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού, η σχέση κόστους αποδοτικότητας ή και άλλα στοιχεία ανάλογα με τη φύση του υλικού ή και τις ιδιαίτερες ανάγκες του Ο.Τ.Α., κάθε άλλο στοιχείο, που κρίνει ο Ο.Τ.Α. ότι συντελεί στην επιλογή του πλέον κατάλληλου και συμφερότερου υλικού.
Ο διαγωνισμός κατακυρώνεται στον προμηθευτή, η προσφορά του οποίου καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και κρίθηκε ότι είναι η πλέον συμφέρουσα.
Ισοδύναυες προσφορές θεωρούνται όσες μετά την αξιολόγηση των τεχνικών στοιχείων έχουν το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα.
Για την επιλογή της συμφερότερης προσφοράς αξιολογούνται μόνο όσες προσφορές καλύπτουν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους ουσιώδεις όρους της διακήρυξης.
Τα στοιχεία που αναφέρθηκαν παραπάνω εκτός από την τιμή, τους όρους πληρωμής καθώς και το κόστος εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης, όπου απαιτείται, κατατάσσονται σε δύο (2) βασικές κατηγορίες (ομάδες):
Α. Στοιχεία τεχνικών ποοδιανοαωών και ποιότητας, όπου περιέχει τα κριτήρια που έχουν σχέση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προς προμήθεια είδους σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές και συγκεκριμένα την ποιότητα των υλικών με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, την τεχνική αξία και την αποδοτικότητα τους με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης, τα λειτουργικά και αισθητικά χαρακτηριστικά του υλικού και την ομοιογένεια του υλικού με άλλα που ενδεχόμενα υπάρχουν στον Ο.Τ.Α. και
Β. Στοιχεία τεχνικής υποστήριξης, όπου περιλαμβάνονται κριτήρια που έχουν σχέση με το χρόνο παράδοσης, τη συντήρηση, την παρεχόμενη εγγύηση καλής λειτουργίας, την εξυπηρέτηση (service) μετά την πώληση, την επάρκεια, ευκολία και τιμή διάθεσης των ανταλλακτικών και την τεχνική βοήθεια εκ μέρους του προμηθευτή.
Η κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού σε περισσότερους προμηθευτές είναι σύννομη, μόνο εφόσον έχουν προσφέρει την ίδια ακριβώς τιμή, σε διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ή έχουν την ίδια ακριβώς ανοιγμένη προσφορά (βαθμολόγηση και οικονομική προσφορά) σε διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά. Σε διαγωνισμούς με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, δεν επιτρέπεται η υποκατάσταση του μειοδότη και η ανάδειξη ως αναδόχου άλλου διαγωνιζόμενου, ο οποίος προσέφερε μεγαλύτερη τιμή, έστω και αν το προσφερόμενο από αυτόν προϊόν είναι ποιοτικά καλύτερο.(Σχετικές είναι οι αριθμ. 16/1999, 53/1999, 115/1999, 110/2000, 4/2001, 72/2001, 107/2001, 107/2003, 177/2003, 182/2003, 211/2003, 4/2004,127/2004 και 29/2005 πράξεις του 4ου Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου).

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Online χρήστες

Έχουμε 38 επισκέπτες σε σύνδεση

Στατιστικά

Επισκέπτες: 129495

US ZIP Codes


Χάρτης 100 τελευταίων επισκεπτών

Συνδικάτο

Ροή Ειδήσεων

Ο Νέστωρ ήταν βασιλιάς της Πύλου στη Μεσσηνία. Ο Όμηρος τον ξεχωρίζει ως συνετό σύμβουλο και δεινό ομιλητή.

Ο πατέρας του Νέστορα ήταν ο Νηλέας και η μητέρα του η Χλωρίς.
Όταν ο Ηρακλής σκότωσε τον Νηλέα και έντεκα από τα παιδιά του (επειδή ο Νηλέας αρνήθηκε να τον βοηθήσει στην κάθαρση για τον φόνο του Ιφίτου), ο Νέστορας ήταν ο μόνος...

Δημοσκοπήσεις

Τι θα θέλατε περισσότερο από τον Δήμο

Αποτελέσματα

Καιρός Χώρα Μεσσηνίας


Created and Supported site by techelp.gr