Ιστορία Η Σπάρτη και η Αθήνα
Η Σπάρτη και η Αθήνα είχαν την αξίωση να κυριαρχήσουν στις άλλες πόλεις χωρίς να τους επιτρεψουν να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως απαιτεί η εθνική ενότητα. Οι Ρωμαίοι, όπως αναφέραμε ήδη, δεν...
Ιστορία Έλληνες - Ρωμαίοι
Λίγα χρόνια μετά τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος επιχειρεί μια πρώτη συνολική θεώρηση της ελληνικής ιστορίας από τον αρχαίο κόσμο μέχρι την εποχή του. Ξεκινά το...
Τοπικά Παράδεισος η Ελλάδα για ένα βοτανολόγο
Αφησε τα πάντα στην πατρίδα της, την Ουαλία και τα τελευταία 8 χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και ζει σε ένα μικρό αγροτόσπιτο στην περιοχή του Μαράθου μέσα στην φύση σε μια πανέμορφη...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


7.3.    Κατά αποφάσεων των συλλονικών ορνάνων των Ο.Τ.Α.
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τη Δημαρχιακή Επιτροπή ή το Κοινοτικό ή Διοικητικό Συμβούλιο και αφορούν τις παραπάνω αναφερόμενες διαδικασίες (έγκριση προμήθειας, όρων διαγωνισμού, εξέταση ενστάσεων, κατακύρωση αποτελέσματος, κλπ), αποστέλλονται στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη συνεδρίαση, για έλεγχο νομιμότητας.(Παρ. 1 του άρθρου 149 του Ν. 3463/2006.)
Ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας ελέγχει τη νομιμότητα των εκδιδόμενων πράξεων, σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την παραλαβή τους και εκδίδει σχετική πράξη. Αν κατά τον έλεγχο νομιμότητας, η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας διαπιστώσει ότι η απόφαση είναι παράνομη, τότε με έγγραφο της ακυρώνει την εκδοθείσα πράξη.
Επίσης, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον -Οι συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς του δημοσίου, των Ο.Τ.Α. και των νομικών τους προσώπων, έχουν έννομο συμφέρον για όλη τη διαδικασία και την έκβαση του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Προμηθευτής που συμμετείχε σε διαγωνισμό, ο οποίος ματαιώθηκε και στη συνέχεια η προμήθεια ανατέθηκε απευθείας, έχει έννομο συμφέρον και συνεπώς δικαιούται να υποβάλλει ένσταση κατά της απόφασης ανάθεσης (αριθμ. 217/1999 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).- μπορεί να προσφύγει στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας και να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των Ο.Τ.Α., για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή από την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Ο Γενικός Γραμματέας, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών, εξετάσει και αποφασίζει για την προσφυγή, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός (1) μηνός από την υποβολή της. Η προσφυγή θεωρείται απορριφθείσα αν μετά το μήνα δεν εκδοθεί σχετική απόφαση.
Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα, στην Ειδική Επιτροπή, μέσα σε προθεσμία ενός (1) μηνός από την έκδοση της απόφασης ή την κοινοποίηση της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής.
Η Ειδική Επιτροπή ασκεί έλεγχο νομιμότητας και εκδίδει απόφαση επί της προσφυγής κατά πράξης του Γενικού Γραμματέα μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της. Οι αποφάσεις της Ειδικής Επιτροπής προσβάλλονται μόνο στα αρμόδια δικαστήρια.
Ενστάσεις για άλλους λόγους, πέραν των παραπάνω αναφερόμενων, πριν την υπογραφή της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές.
Η κατακυρωτική απόφαση μπορεί να διαφοροποιείται από τη γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης, προβαίνοντας όμως σε σχετική αιτιολόγηση.

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Online χρήστες

Έχουμε 36 επισκέπτες σε σύνδεση

Στατιστικά

Επισκέπτες: 129491

US ZIP Codes


Χάρτης 100 τελευταίων επισκεπτών

Συνδικάτο

Ροή Ειδήσεων

Ο Παναγιώτης Μπενάκης, που έζησε στην Καλαμάτα μέχρι το 1770, ήταν ο πλουσιότερος, ο επιφανέστερος και ο πιο πετυχημένος Ελληνας του Μοριά. Απολάμβανε το σεβασμό και την αγάπη των ομοεθνών του και εξαγόραζε με πανάκριβα δώρα την εκτίμηση, την αποδοχή και την εμπιστοσύνη των Τούρκων. Ελαβε ενεργό ρόλο στην προετοιμασία της αποτυχημένης Επανάστασης του 1770 και είναι ο αδικημένος από την πρόχειρη κρίση της ιστορίας, που του καταλογίζει σοβαρή ευθύνη, για τις καταστροφές που ακολούθησαν στο Μοριά.

Δημοσκοπήσεις

Τι θα θέλατε περισσότερο από τον Δήμο

Αποτελέσματα

Καιρός Χώρα Μεσσηνίας


Created and Supported site by techelp.gr