Ιστορία Η Σπάρτη και η Αθήνα
Η Σπάρτη και η Αθήνα είχαν την αξίωση να κυριαρχήσουν στις άλλες πόλεις χωρίς να τους επιτρεψουν να έχουν κυριαρχικά δικαιώματα όπως απαιτεί η εθνική ενότητα. Οι Ρωμαίοι, όπως αναφέραμε ήδη, δεν...
Ιστορία Έλληνες - Ρωμαίοι
Λίγα χρόνια μετά τη συγκρότηση του νεότερου ελληνικού κράτους, ο Κ. Παπαρρηγόπουλος επιχειρεί μια πρώτη συνολική θεώρηση της ελληνικής ιστορίας από τον αρχαίο κόσμο μέχρι την εποχή του. Ξεκινά το...
Τοπικά Παράδεισος η Ελλάδα για ένα βοτανολόγο
Αφησε τα πάντα στην πατρίδα της, την Ουαλία και τα τελευταία 8 χρόνια έχει εγκατασταθεί μόνιμα στην Ελλάδα και ζει σε ένα μικρό αγροτόσπιτο στην περιοχή του Μαράθου μέσα στην φύση σε μια πανέμορφη...

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ - ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ Ο.Τ.Α.


5.    Κανόνες δημοσιότητας - Προθεσμίες
5.1. Ανοικτός - κλειστός διανωνισυός
Όταν επιλέγεται η διαδικασία του ανοικτού ή του κλειστού διαγωνισμού, ο Ο.Τ.Α. φροντίζει για την ευρεία γνωστοποίηση της σχετικής διακήρυξης. Ειδικότερα, αποστέλλει την περίληψη της διακήρυξης για δημοσίευση μια φορά:
α) στο «τεύχος διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων» της Εφημερίδας της Κυβέρνησης,
β) σε δύο (2) τουλάχιστον οικονομικές εφημερίδες και επιπλέον:
-    Αν ο Ο.Τ.Α. εδρεύει στους νομούς Αττικής ή Θεσσαλονίκης, σε μια (1) ημερήσια τοπική και μια (1) εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα.
-    Αν ο Ο.Τ.Α. εδρεύει σε νομό εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες του νομού και σε μια (1) εβδομαδιαία εφημερίδα του νομού.
Όταν η δαπάνη είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α. απαιτείται δημοσίευση και στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων βαρύνει τους Ο.Τ.Α., εκτός από τις διακηρύξεις που αποστέλλονται για δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Επίσης, ο Ο.Τ.Α. υποχρεούται:
-    να τοιχοκολλεί την περίληψη της διακήρυξης στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού ή κοινοτικού καταστήματος,
-    να αποστέλλει τη διακήρυξη σε επιμελητήρια και λοιπούς φορείς,
-    να διαθέτει τη διακήρυξη στους ενδιαφερόμενους από την ημερομηνία που δημοσιεύεται η περίληψη της διακήρυξης στις εφημερίδες,
-    να αποστέλλει για δημοσίευση την περίληψη της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Η επίσημη εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημοσιεύει τις προκηρύξεις των διαγωνισμών, εφόσον αποστέλλονται με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) το αργότερο σε πέντε (5) ημέρες μετά την αποστολή τους. Όταν δεν αποστέλλονται ηλεκτρονικά, δημοσιεύονται το αργότερο δώδεκα (12) ημέρες μετά την αποστολή τους) εφόσον η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας είναι ίση ή μεγαλύτερη των 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α.,
-    να γνωστοποιεί με σχετική ανακοίνωση στις εφημερίδες το αποτέλεσμα του διαγωνισμού. Η γνωστοποίηση αυτή αποστέλλεται το αργότερο σαράντα οκτώ (48) ημέρες μετά τη σύναψη της σύμβασης.
Όταν η αξία της προμήθειας είναι ίση ή υπερβαίνει το ποσό των 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του ανοικτού διανωνισμού πρέπει να προηγηθούν πενήντα δύο (52) ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της περίληψης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν η προκήρυξη του διαγωνισμού αποστέλλεται με ηλεκτρονικά μέσα (e-mail) στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η παραπάνω προθεσμία μπορεί να περιοριστεί κατά επτά (7) ημέρες. Επιπλέον, εφόσον όλη η μελέτη και τα έγγραφα του διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του δήμου ή της κοινότητας και παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση σ' αυτά, η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού μπορεί να περιοριστεί κατά πέντε (5) ημέρες. Επομένως, αν αξιοποιηθεί η τεχνολογία, μπορεί να περιοριστεί το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης του διαγωνισμού μέχρι και τη διενέργεια αυτού σε σαράντα (40) ημέρες.
Όταν η προϋπολογισθείσα αξία της προμήθειας δεν υπερβαίνει το ποσό των 206.000 ευρώ, χωρίς το Φ.Π.Α., για τη διενέργεια του διαγωνισμού πρέπει να προηγηθούν είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης της στις εφημερίδες.
5.2.    Διαδικασία μέσω διαπραγμάτευσης
Όσοι Ο.Τ.Α. προτίθενται να συνάψουν σύμβαση για την προμήθεια ειδών με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων, οφείλουν να γνωστοποιούν την πρόθεση τους αυτή με προκήρυξη, εφόσον βέβαια - σύμφωνα με την περίπτωση β' της παρ. 3 του άρθρου 3 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. - κατά τη διαδικασία του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισμού υποβλήθηκαν μη κανονικές ή απαράδεκτες προσφορές.
Η υποχρέωση γνωστοποίησης της πρόθεσης για σύναψη σύμβασης με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων δεν αφορά τις προμήθειες που εκτελούνται με απευθείας ανάθεση, η αξία των οποίων σε ετήσια βάση δεν υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ. Αφορά τις προμήθειες που εκτελούνται με τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και η αξία αυτών υπερβαίνει το χρηματικό όριο για την απευθείας ανάθεση (15.000 ευρώ με Φ.Π.Α.).
5.3.    Πρόχειρος διανωνισμός
Όταν επιλέγεται η διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού δεν απαιτείται η δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. Είναι στη διακριτική ευχέρεια του Ο.Τ.Α. να προβεί στη δημοσίευση ή μη της περίληψης της διακήρυξης. Ισχύουν όσα προαναφέρθηκαν παραπάνω στην ενότητα (2.2) του πρόχειρου διαγωνισμού αποφαίνονται επί ενστάσεων για θέματα νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σ' αυτόν.

Σύνδεση Χρήστη

Δεν έχετε λογαριασμό ακόμα; Δημιουργία λογαριασμού

Online χρήστες

Έχουμε 37 επισκέπτες σε σύνδεση

Στατιστικά

Επισκέπτες: 129491

US ZIP Codes


Χάρτης 100 τελευταίων επισκεπτών

Συνδικάτο

Ροή Ειδήσεων

Η ανατολική λεγεώνα
Η κατάληψη του Μυστρά Στην Προσηλιακή Μάνη σχηματίστηκε η Ανατολική Λεγεώνα, στην οποία αποσπάστηκαν 20 Ρώσοι στρατιώτες με το λοχαγό Μπάρκωφ και τον Ελληνα υπολοχαγό Ψαρό, ο οποίος ήταν πλοίαρχος σε εμπορικό σκάφος και όταν πληροφορήθηκε για τη ρωσική εκστρατεία στην Πελοπόννησο έσπευσε να ακολουθήσει. Η λεγεώνα αυτή πρώτα αντιμετώπισε τους Τουρκοβαρδουνιώτες, οι οποίοι πανικόβλητοι έφυγαν για να φυλαχθούν στο Μυστρά. Εντύπωση κάνει το γεγονός ότι δεν αναφέρεται πουθενά το κάστρο του Πασσαβά, στην πορεία της Ανατολικής Λεγεώνας προς το Μυστρά. Ισως αυτό σημαίνει ότι σε προηγούμενο χρόνο είχε εγκαταλειφθεί από τους Τούρκους.

Δημοσκοπήσεις

Τι θα θέλατε περισσότερο από τον Δήμο

Αποτελέσματα

Καιρός Χώρα Μεσσηνίας


Created and Supported site by techelp.gr