ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ

Η προσπάθεια που καταβάλαμε κατά την διαδικασία της συνθετικής επίλυσης, εξαντλήθηκε, αφ' ενός στην εκλογίκευση του υφιστάμενου κτιριακού και άμεσου περιβάλλοντος, αφ' ετέρου στην αρμονική χωροθέτηση και ενσωμάτωση των προστιθέμενων όγκων με τέτοιο τρόπο, ώστε με τα ελάχιστα συνθετικά και υλικά μέσα, να μπορέσει το όλο συγκρότημα να λειτουργήσει απλώς σαν ένα ενιαίο και οργανικό σύνολο (συγκρότημα). Στη γενική μας απόφαση να γεωμετρηθεί το αγεωμέτρητο, επιστρατεύσαμε μια «χάραξη» η οποία παρακολουθεί ακριβώς τις πτυχώσεις του εδάφους και τονίζει το ανάγλυφο.

Για τη συνολική οργάνωση ανοιχτών και κλειστών χώρων, σημαντικές ήταν οι αποφάσεις που προέκυψαν από το «λειτουργικό διάγραμμα». Αξιολογήθηκε δηλαδή η καταλληλότητα στα υπάρ. χοντα κελύφη ώστε αυτά να αναλάβουν κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες και ορίστηκαν οι θέσεις ανέγερσης των νέων κτισμάτων. Οι λειτουργίες ιεραρχήθηκαν σε δυο μεγάλες υποπεριοχές· η μία, στο νότια, με εμφανώς κοινόχρηστο και η άλλη, στα βόρεια, με περισσότερο ιδιωτικό χαρακτήρα.


Ιδιαίτερη προσοχή δώσαμε στις υπαίθριες πορείες: το όλο συγκρότημα διασχίζει ένας κεντρικό άξονας-πεζόδρομος που μπορεί να θεωρηθεί ως η ενοποιός του συνόλου. Αρχίζει από το φυλάκιο κα μετά από ένα πλάτωμα καταλήγει στο αμφιθέατρο, βόρεια, που αγναντεύει στην συμβολή των ποτά μών. Ο πεζόδρομος, επάνω στο ίχνος προϋπάρχουσας πορείας, βαίνει παράλληλα στις υψομετρικές μ κατεύθυνση από τα νότια στα βόρεια. Μέσω αυτής της κίνησης επιτυγχάνεται η πρόσβαση στο μέγα λΰτερο αριθμό κλειστών χώρων. Τις υπόλοιπες αναγκαίες προσβάσεις εξασφαλίζει μια άλλη κίνηση κάθετη στην πρώτη που την τέμνει στο μέσον του μήκους της, και ανηφορίζει ελισσόμενη στην πλαγίο προς τα δυτικά, με αναβαθμούς και πλατύσκαλα.

Πιο αναλυτικά, η περιγραφή των επιλογών μας, που καθόρισαν και την τελική μορφή της επίλυσε ώς μας, έχει ως εξής:


α'. Η προσθήκη του νέου ογκώδους κεντρικού κτιρίου αποφασίστηκε λόγω μεγέθους να τοποθετώ θεί ανάμεσα στα σπίτια αρ. 10α και 10 καθότι απέχουν ικανώς μεταξύ τους (19,15 μ.). Το νέο κτίσμ( (αίθουσα πολλαπλών χρήσεων) βρίσκεται σε επαφή και ενοποιείται με το κατώι του πρώτου σπιτιο' αρ. 10α (φουαγιέ), κάτι που συμβάλει στον περιορισμό μεγέθους του πρώτου και διασώζει από «εκτό κλίμακας» ατοπήματα. Τοποθετήθηκε παράλληλα στις υψομετρικές, σε πνεύμα ανάλογο μ' αυτό που παραδοσιακός μάστορας θα χειριζόταν προσθήκη όγκου σε μακρινάρια, κάθετα δηλαδή στον αρχΐ)* όγκο ώστε να προκύπτει κάτοψη σχήματος «γάμα». Η έντονη κλίση «θάβει» κατά τρόπο διακριτά το κτίριο που ανοίγεται μόνο από την ανατολική πλευρά. Για να καλύψουμε τον ανεπαρκή φωτισμέ φωτίζουμε με φυσικό φως από την οροφή.β'. Σε μικρή απόσταση (4,0 μ.) από τη νότια πλευρά του σπιτιού αρ. 10α, ένας επίσης νέος διώροφο πρισματικός όγκος καλύπτει στο ισόγειο τις βοηθητικές ανάγκες του κεντρικού κτιρίου. Στο κενό πο αφήνεται υπάρχει η είσοδος στο φουαγιέ και γίνεται η άνοδος στον όροφο του ίδιου κτιρίου, που μα!
με το ανώι του σπιτιού αρ. 10α συναποτελούν την ενότητα των εργαστηρίων. Τα τελευταία συνδέονται άμεσα με την «αυλή εργασίας».

γ'. Το «μεγαλύτερο» σπίτι (αρ. 11) στο ανώι αναλαμβάνει τις χρήσεις του καφενείου-εστιατορίου. Η πρόσβαση σε αυτό γίνεται άμεσα από τον πεζόδρομο μέσο ενός γεφυρώματος στη θέση της παλιάς εsωτερικής σκάλας. Μια φωτογραφία105 του 1983 μας πρόσφερε πληροφορίες για την μορφή που είχε το χαγιάτι της κύριας πλατιάς όψης (εικ. 30). Σπεύσαμε έτσι να περιορίσουμε το δυσανάλογο μήκος του. Το κατώι του ίδιου σπιτιού καλύπτει την διαμονή του μόνιμου προσωπικού, ακριβώς γιατί βρί σκεται κοντά στους χώρους με τις βασικότερες κοινόχρηστες λειτουργίες. Η αποθήκη τροφίμων και ο άλλοι βοηθητικοί χώροι του εστιατορίου τοποθετούνται στο ισόγειο του γειτονικού σπιτιού αρ. 10.

δ'. Τα ΣΣ αρ. 8, 8α, 9 και το ανώι του Σ 10 μετά τις αναγκαίες τροποποιήσεις στην εσωτερική τον διαρρύθμιση γίνονται ξενώνες. Τέσσερις κλίνες βρίσκονται στα ισόγεια και εννέα στους ορόφους.

ε'. Σε άμεση γειτονία με τα παραπάνω προσθέσαμε έναν καινούργιο σπίτι, προορισμένο και αυτί για ξενώνα. Ο τρόπος χωροθετήσεώς του αναφέρεται σαφώς στη γενικότερη διάταξη που ακολοΐ θοΰν τα σπίτια του οικισμού. Συγγενείς είναι επίσης οι αναλογίες και η τυπολογία του. Ο όροφος έχ£ σχεδιαστεί να χρησιμοποιείται και από άτομα με ειδικές ανάγκες. Δυο κλίνες βρίσκονται στο ισόγειι και δυο στον όροφο.

στ'. Σε επαφή με το Σ αρ. 9 προσθέσαμε ένα καινούργιο ισόγειο όγκο που ακολουθεί προγενέστερι ίχνος τοιχοποιίας. Εδώ βρέθηκαν άλλες δυο κλίνες έτσι ώστε ο αριθμός των ενοικοΰντων ερευνητών! σπουδαστών να φτάσει τους δεκαεννέα.

ζ'. Τη διαμονή των καθηγητών αναλαμβάνει το Σ αρ. 7, δυο μένουν στο ανώι και ένας στο ισόγειο-κατώι.


η'. Η βιβλιοθήκη και τα γραφεία βρίσκονται σε δυο νέα ανεξάρτητα μεταξύ τους στενόμακρα κτι σματα που τοποθετήσαμε με τον μεγάλο άξονα παράλληλα στις υψομετρικές. Ανάμεσα τους δημιουβ γείται ένα πλάτωμα εν είδει εσωτερικής αυλής.