ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΥΣΤΕΡΟΥ ΜΕΣΑΙΩΝΑ

Για να μπορέσει να γίνει αντι­ληπτή η οικιστική συγκρότηση κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες του μεσαίω­να, θέσαμε στον χάρτη της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου όσα τοπωνύμια εμφανί­ζονται στις μεσαιωνικές πηγές μέχρι το έτος 1500 (χάρτης 4). Εκτός από την αποδελτίωση φιλολογικών πηγών και δημοσιευμένων εγγράφων, συμβουλευτή­καμε αντίστοιχες εργασίες με σπουδαιότερες αυτές των Bon, Longnon και Topping, ή μεμονωμένες μελέτες που αφορούν ένα συγκεκριμένο τόπο ή κάποια μικρή περιοχή202.

Στον χάρτη σχεδιάζονται οι υψομετρικές καμπύλες ανά 500 μ. με σκοπό να γίνει σαφέστερη η έκταση του ορεινού εποικισμού και η κατανομή του πλέγματος των οικισμών στον πεδινό και ορεινό χώρο. Για τους οικισμούς χρησιμοποιούνται τέσσερα διαφορετικά σύμβολα που τους διακρίνει: